Exekuce daňového bonusu

Aktuality

Exekuce daňového bonusu

03. 08. 2016

V souladu s ust. § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, má poplatník uvedený v § 2 zákona nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Dle ust. § 35c odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle odstavce 1 vyšší než daňová povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 852/2011 ze dne 11.5.2012 nelze daňový bonus započítávat do čisté mzdy povinného pro účely výpočtu srážek ze mzdy.

Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 241/2013 ze dne 18.3.2013 lze daňový bonus postihnout jako jinou peněžitou pohledávku ve smyslu ust. § 312 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 e.ř.

V souladu se shora uvedeným srazí zaměstnavatel daňový bonus na základě vydaného exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky celý. Exekuce bude provedena ve prospěch exekučního příkazu postihující daňový bonus, který byl zaměstnavateli doručen jako první, bez ohledu na pořadí exekučního příkazu postihující mzdu povinného.